При написанні тез просимо дотримуватися таких формальних правил:

1. Обсяг тез: одна — дві повні cторінки, без нумерації сторінок.

2. Формат: MS WORD 97-2003 (.doc), А 4, береги — 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал — 1, кегль — 14, шрифт — Times New Roman, абзацний відступ — 1 см (Формат — Абзац — Відступ — 1см); слід чітко диференціювати тире (—) й дефіс (-).

3. Оформлення тексту:

  •  Прізвище й ім’я друкують у верхньому правому кутку жирним прямим шрифтом.
  •  Назва ВНЗ — нижче прізвища курсивом, не жирним.
  •  Назва статті друкують посередині великими літерами жирним шрифтом.
  •  Виділяння і приклади слід друкувати курсивом.
  •  Слід уникати таблиць, діаграм, будь-яких малюнків і схем.
  •  Жирний шрифт використовується виключно в заголовках. Підкреслення неприпустиме.

4. Скорочення: Поняття, повторно вжиті в тексті у скороченій формі, слід супроводжувати при першому згадуванні відповідними абревіатурами у круглих дужках, напр.: базовий іменник (БІ).

5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (нумерований, не більше п’яти джерел, кожне джерело — з виступу (1 см)) подають після основного тексту, називаючи авторів/джерела за абеткою: спочатку — кирилицею, після цього — латиницею.

  •  Посилання на джерела подають у тезах у квадратних дужках, посилаючись на номери відповідних джерел у списку літератури, напр. [3: 22]. При посиланні на декілька джерел одночасно, їх номери слід розділяти крапкою з комою, напр.: [5: 27; 2: 32] або [4; 1; 5].

 

Зразок

Шевченко Олена

Донецький національний університет

ДІЄСЛІВНІ ІННОВАЦІЇ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Дідівська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Дідівська Л.П. — К. : Наукова думка, 1982. — 171 с.
  2. Стернин И.А. О национальном коммуникативном сознании / И.А.Стернин // Лингвистический вестник. — 2002. — Вып. 4. — С. 87-94.
  3. DWDS: Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts [Електронний ресурс]: Projekt der BBA der Wissenschaften. — Berlin: Alexander Geyken Redaktion, 2006. — Режим доступу: http://www.dwds.de