1. Обсяг статті — повних 5 — 7 сторінок. Формат А4, без переносів, без нумерації сторінок (сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті). Якщо у статті є символи, то відповідний шрифт записується і надсилається разом із статтею на CD.
 2. Текст готується у форматі MS WORD 97-2003 (.doc)
 3. Шрифт № 14 Times New Roman. Інтервал — 1,5. Поля сторінки дзеркальні — 2 см з усіх боків; абзац — 1 см.
 4. Ініціали (перед прізвищем) і прізвище автора друкуються у верхньому правому кутку напівжирним шрифтом. Прізвища співавторів подаються за алфавітом. Автором статті можна бути не більше двох разів, причому другий раз — у співавторстві.
 5. На наступному рядку (під прізвищем) у верхньому правому кутку напівжирним шрифтом друкується назва міста в круглих дужках.
 6. Індекс УДК, ББК у верхньому лівому кутку.
 7. Назва статті друкується посередині великими літерами жирним шрифтом.
 8. Посилання на джерела наводяться в тексті у квадратних дужках. Перша цифра — номер джерела у списку літератури, друга — номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються двокрапкою, номера джерел — крапкою з комою, наприклад: [2: 7], [3: 49; 4: 129-131], [5; 6; 7]. Примітки подаються в кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
 9. Перелік використаних джерел (Література (якщо стаття написана українською мовою)/ References (якщо стаття написана англійською мовою)) друкується у кінці в алфавітному порядку відповідно до вимог оформлення літератури:

Література / References

 1. Бондарко А.В. Функциональная граматика / А.В. Бондарко. —Л.: Наука, 1984. — 136 с.
 2. Бацевич Ф.С. Когнітивне і вербальне в процесах вербалізації / Ф.С. Бацевич // Мовознавство. — 1997. — № 6. — С. 30-36.
 3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.abroad.ru / english/termin/1.htm

Стаття повинна містити такі структурні компоненти, які також обов’язково виділяються у самому тексті статті (англійською / українською мовами):

 • Анотація українською, російською та англійською мовами (незалежно від того, якою мовою написана стаття).
 • Ключові слова / Key words.
 • Постановка проблеми в загальному вигляді / Introduction.
 • Аналіз останніх джерел і публікацій, присвячених проблематиці роботи / Review of Literature.
 • Мета й завдання / Objectives.
 • Виклад основного матеріалу / Content.
 • Висновки і перспективи подальших досліджень / Conclusions.

 

Текст статті подається у відредагованому, роздрукованому варіанті — із підписом автора. Рукописи підлягають додатковому редакційному редагуванню.

Матеріали, подані й оформлені без дотримання вимог, без надання копії квитанції про сплату, або надіслані після зазначеного терміну оргкомітетом розглядатися не будуть!

Редакція науково-методичного збірника залишає за собою право повертати статті, зміст яких не відповідає профілю.