До друку приймаються раніше не опубліковані статті. Обсяг статті не повинний перевищувати 8 повних сторінок, включно рисунки, таблиці, список джерел. Стаття надсилається на електронну пошту [email protected]  у вигляді файлу у форматі не вище Microsoft Word 2003. Основний текст статті - шрифт Times New Roman, розмір 10, формули Times New Roman, Symbol, береги дзеркальні: скрізь - 25 мм. Міжрядковий інтервал - одинарний. Абзацний відступ - 1 см. Сторінки не нумеруються. Не використовувати функції виносок, розривів сторінок, розділів.

Текст повинен відповідати структурній схемі: назва (по центру сторінки великими літерами), наступний рядок, вирівнювання по лівому краю: прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, посада, місце роботи повністю. Якщо авторів декілька для кожного з авторів, відомості наводяться за вищезазначеним зразком.

Назва статті, текст анотації (1000-1200 знаків) з ключовими словами наводиться перед основним текстом статті  трьома мовами (українською, російською, англійською). Перелік джерел наводиться загальним списком у кінці рукопису в алфавітному порядку відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на джерело наводиться у квадратних дужках. Згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, кожна наукова стаття повинна містити такі розділи: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; виокремлення невирішеної проблеми; мета наукової статті; результати дослідження; висновки і пропозиції.

Рисунки і таблиці оформляються відповідно до ГОСТ 2.105-95 . Кожний рисунок має підпис знизу, а таблиця - заголовок. Усі рисунки і таблиці повинні бути послідовно пронумеровані арабськими цифрами. Кожний рисунок повинний бути згрупований і розташований в тексті.

Стаття не докторів наук супроводжується рецензією доктора наук завірена печаткою організації. Оригінал рецензії направляти на адресу оргкомітету.

Відправляючи статтю, автор погоджується з тим, що в неї можуть бути внесені правки без згоди автора, і стаття буде знаходитися у відкритому доступі. Відповідальність за правдивість і достовірність інформації, викладеної в статті, бере на себе автор. У разі не відповідності вимогам, стаття не буде опубліковано. 

Зразок оформлення статті

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

 

Петренко І.П., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів Донецького національного університету (Україна) 

Петренко І.П. Методологічні принципи дослідження зовнішньоторговельних зв'язків.

У статті розглядається методологія проведення економічних досліджень. Визначено загальнометодологічні підходи у дослідженнях зовнішньоторговельних зв'язків. Розглянуто об'єктивний характер специфічних, загальних та особливих економічних законів. В існуючій статистичної звітності інформація по зовнішній торгівлі представляється у вигляді десятизначного цифрового коду. Такий підхід, незважаючи на його простоту, виключає вплив структурних зрушень в межах позиції, які можуть бути значні. економічні фактори, що впливають на формування умов зовнішньої торгівлі характеризуються значною диференціацією, не є цілком визначеними, їх прояв характеризуються особливо значною кількістю коливань та відхилень на обсяги зовнішньої торгівлі, і спроби суто емпіричного їх опису приводять до заплутаних, нечітких і громіздких формулювань. Розглянуто особливості трьох варіантів визначення ціни покупця та запропоновано етапи вирішення цього завдання. Розраховано структуру експорту металургійної промисловості на основі товарних підкатегорій товарної позиції 7207 у 2008 р.

Ключові слова: економічний закон, економічна категорія, ринок, ціна, методи аналізу, еластичність, "умови" торгівлі.

Петренко І.П. Методологические принципы исследования внешнеторговых связей.

В статье рассматривается методология проведения экономических исследований. Определены общеметодологические подходы в исследованиях внешнеторговых связей. Рассмотрен объективный характер специфических, общих и особых экономических законов. В существующей статистической отчетности информация по внешней торговле представляется в виде десятизначного цифрового кода. Такой подход, несмотря на его простоту, исключает влияние структурных сдвигов в рамках позиции, которые могут быть значительны. Экономические факторы, влияющие на формирование условий внешней торговли, характеризуются значительной дифференциацией, не является вполне определенными, их проявление характеризуются особенно значительным количеством колебаний и отклонений по объемам внешней торговли и попытки чисто эмпирического их описания приводят к запутанным, нечетким и громоздким формулировкам. Рассмотрены особенности трех вариантов определения цены покупателя и предложены этапы решения этой задачи. Рассчитано структуру экспорта металлургической промышленности на основе подкатегорий товарной позиции 7207 в 2008 г.

Ключевые слова: экономический закон, экономическая категория, рынок, цена, методы анализа, эластичность, "условия" торговли.

Petrenko I. Methodological principles study of foreign trade.

The article discusses the methodology of economic research. General methodological approaches identified in the studies of foreign trade. We consider the objective of specific, general and special economic laws. In the existing statistical reporting information on foreign trade is in the form of ten-digit numeric code. This approach, despite its simplicity, excludes the impact of structural changes in the position, which may be significant. Economic factors affecting the formation of the terms of trade are characterized by considerable differentiation is not well defined, and their manifestation characterized by a particularly significant number of variations and deviations in terms of foreign trade and purely empirical attempts to describe them lead to confusing, unclear and cumbersome formulas. The features of the three options for determining the price the buyer and the proposed steps to solve this problem. The structure of the export of metallurgical industry on the basis of subcategories of heading 7207 to 2008 y.

Keywords: economic law, economic category, market, price, methods of analysis, elasticity, the "conditions" of trade.

ТЕКСТ СТАТТІ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ