Обсяг тез не повинен перевищувати 3 сторінок, включно малюнки, таблиці, список літератури.

Файл із текстом тез подається тільки на диску (CD/DVD-RW) у форматах .doc, .rtf, текстовий редактор MS WORD 97-2003.

Файл має бути названий прізвищем автора тез (Ткаченко_тези, Ткаченко_заява, Ткаченко_ квітанція).

Текст має бути вирівняний з обох сторін, набраний шрифтом Times New Roman, кегель 12, міжрядковий інтервал 1,0. Абзацний відступ — 10 мм.

Редактор формул — MS Equation.

Малюнки, схеми мають бути вставлені як об’єкт Малюнок MS Word.

Береги — по 25 мм.

Малюнки, схеми, формули та таблиці не повинні виходити за береги.

Сторінки не нумеруються.

Текст тез має бути побудований за схемою:

  • ліворуч від центру сторінки П.І.Б. авторів;
  • П.І.Б. наукового керівника (підкреслювати); на наступному рядку ліворуч від центру сторінки назва організації;
  • назва тез великими літерами симетрично відносно тексту;
  • через 1 інтервал з абзацного відступу основний текст доповіді.

Тези повинні мати наступні обов’язкові елементи (рекомендації ВАК України, надруковані у бюлетені ВАК № 1, 2003р.):

  •  визначення проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями;
  •  аналіз останніх досліджень і публікацій, на які опирається автор;
  •  виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячена ця робота;
  •  формулювання цілей роботи;
  •  викладання основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів;
  •  висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку з цього напрямку.

У разі значних розходжень поданих тез із рекомендаціями, оргкомітет залишає за собою право редакції авторського тексту або відхилення

публікації.