• Обсяг публікації: 2-4 сторінки.
  • Зміст матеріалів: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; формулювання цілей дослідження; виклад основного матеріалу дослідження; висновки; перспективи подальших наукових розвідок.
  • Текстовий редактор: MS Word (формат файла doc, rtf).
  • Сторінка: формат А4 (210×297 мм); поля — ліве 3 см, праве 1,5 см, верхнє 2 см, нижнє 2 см.
  • Текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1. Посилання на літературу в тексті подавати за зразком: [7, с.19]; [8, с.237- 238].
  • Рядки: 1-й рядок — посередині назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, грубий); через рядок — посередині ім’я та прізвище автора (розмір шрифту 14, грубий); через рядок — посередині науковий керівник та повна назва організації (розмір шрифту 12, курсив); через рядок — основний зміст дослідження; через рядок — перелік цитованої літератури в алфавітній послідовності, оформлений за бібліографічними правилами. Напр.: Література (двокрапку не ставити) 1....
  • Малюнок (діаграма): у форматі TIF, JPG або BMP з роздільною здатністю від 300 dpi, додатково подати окремим файлом; малюнок, виконаний засобами MS Word, згрупувати в один об’єкт; розмір шрифту — 10.
  • Не використовувати переноси та автоматичну нумерацію виносок.

Тексти, оформлені із порушенням вимог, не розглядатимуться.

Редколегія переконливо просить авторів уважно вичитувати матеріали, ретельно вивіряти текст і цитовані джерела. Оргкомітет конференції залишає за собою право не розглядати заявки на участь у конференції у разі невідповідності заявленої теми проблематиці конференції або неправильного оформлення матеріалів для публікації. Огкомітет буде перевіряти матеріали на необгрунтоване запозичення тексту з робіт інших авторів.