Відповідно до Постанови президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. — 2003. — № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».

Матеріали, які не відповідають вимогам ДАК України, а також вимогам до статей у міжнародних наукометричних базах даних (далі — МНБД), до розгляду не приймаються.

Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у форматі *.doc, разом із двома примірниками роздрукованого тексту. Назва файлу (тільки латиницею) має відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc. Обсяг статті — від 15000 друкованих знаків (разом з пробілами) (Меню — Сервіс — Статистика).

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір паперу — А4. Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль «нормальний» («звичайний»). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.

Міжрядковий інтервал — 1,5. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті. На першому рядку у правому куті друкуються ім’я і прізвище автора напівжирними літерами. На другому рядку в лівому куті — шифр УДК (звичайний шрифт). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок курсивом подається анотація англійською мовою (5-10 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт — курсив). ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті:

Anatoliy Zahnitko

УДК 81-116.3

QUALIFYING AND CLASSIFYING SIGNS OF BILINGUALISM: ASPECTS, TYPES, METHODS

Qualifying features of bilingualism are considered, correlation of bilingualism with monolingualism, multilingualism, and diglossia are disclosed, the main methods and techniques for the study of bilingualism to the definition of the basic models of the relation between matrix and guest languages are analyzed.

Keywords: bilingualism, language, multilingualism, diglossia, sociolinguistic portrait, comparative method, method of errors, introspective methods.

Через один рядок після анотації подається основний текст статті (вирівнюється за шириною). Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Покликання в тексті публікації оформлюються за допомогою квадратних дужок [ ] із вказівкою прізвища автора, року видання (за потреби — сторінки), наприклад, [Croft 1990], [Croft 1990: 22] або:

«...in the work of Z. Vendler» [Vendler 1972].

«One more group consists of multi-component lexical units «compounds of syntactical type» [Карощук 1977: 51].

Треба розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире.

Скорочення типу XVIth c., ініціали при прізвищах (напр., Ch.L. Barber) друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка — Виноска).

Якщо в статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид — Панель інструментів — Малювання — Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку «Вибір об’єкта», виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів «Малювання» натисніть кнопку «Дії», виберіть команду «Групувати»).

Список літератури (References) і список джерел ілюстративного матеріалу і скорочень (Sources and Abbreviations) подаються в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; http://www.ukrbook.net/bib_zap.html#el_vyd) і не повинні перевищувати 1,5 сторінки сумарного обсягу. Назва References друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). ЗРАЗОК:

References

Вихованець, Городенська 2004: Вихованець, І.Р., Городенська, К.Г. Теоретична морфологія української мови [Текст] / І. Р. Вихованець (ред.). — К. : Університетське видавництво «Пульсари», 2004. — 398 с. — (Академічна граматика української мови). — Бібліогр. : с. 391-398. — 2000 пр. — ISBN 966-7671-60-7.

Алефіренко 1988: Алефіренко, М.Ф. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики [Текст] / М. Ф. Алефіренко // Мовознавство. — 1988. — № 5. — С. 35-41. — Бібліогр. : с. 41.

Данилюк 2006: Данилюк, І.Г. Синкретизм у системі частин мови [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с.

Jespersen 1922: Jespersen, О. Language : Its Nature and Development [Hardcover] [Text] / О. Jespersen. — New York : H. Holt Publishing, 1922. — Access mode : URL : http://www.archive.org/stream/languageitsnatur00jespuoft/languageitsnatur00jespuoft_djvu.txt. — Title from the screen.

Millward, Hayes 2011: Millward, C.M., Hayes, M. A Biography of the English Language [Text] / C. M. Millward, M. Hayes. — Boston : Cengage Learning, 2011. — 478 pp. — ISBN-13: 978-0-495-90641-4

Sproat 1985: Sproat, R. Welsh Syntax and VSO Structure [Text] / R. Sproat // Natural Language and Linguistic Theory. — Vol. 3. — 1985. — Pp. 173-216.

Список літератури має містити не менше 8 позицій.

Назва Sources and Abbreviations друкується через один рядок після References (напівжирним шрифтом посередині рядка). ЗРАЗОК:

Sources and Abbreviations

Жуковський 2010: Жуковський, С. Цвітуть абрикоси [Текст] / С. Жуковський. — К. : «Український письменник», 2010. — 142 с.

Tolkien 1993: Tolkien, J.R.R. The Fellowship of the Ring (being the first part of The Lord of the Rings) [Text] / J. R. R. Tolkien. — London : Harper Collins Publishers, 1993. — 535 pp.

Завершує публікацію анотація українською мовою (5-10 рядків, шрифт курсив). Вона подається через один рядок після списку літератури: ім’я та прізвище автора, назва статті, текст резюме, ключові слова. ЗРАЗОК:

Анатолій Загнітко

Кваліфікаційні та класифікаційні ознаки білінгвізму: аспекти, різновиди, методи

Розглянуто кваліфікаційні ознаки білінгвізму, з’ясовано співвідношення білінгвізму з монолінгвізмом, полілінгвізмом, диглосією, схарактеризовано основні аспекти вивчення білінгвізму, проаналізовано основні методи і методики дослідження білінгвізму з виявом основних моделей співвідношення матричної і гостьової мови.

Ключові слова: білінгвізм, мова, мовлення, полілінгвізм, диглосія, соціолінгвістичний портрет, контрастивний метод, метод помилок, інтроспективні методи.

Подана стаття має супроводжуватися РЕФЕРАТОМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ в окремому файлі у форматі *.doc, що повинен містити такі компоненти: назва статті (перший рядок, напівжирний шрифт), ім’я та прізвище автора (другий рядок, напівжирний шрифт), кафедра / відділ, навчальний заклад / установа, місто, область, країна (третій-четвертий рядки, звичайний шрифт); актуальність, мета, завдання, висновки, перспектива дослідження, анотація і ключові слова (кожен компонент з нового абзацу звичайним шрифтом, а назви кожного з цих пунктів подаються напівжирним шрифтом на окремому рядку); список літератури (разом зі списком джерел ілюстративного матеріалу / лексикографічних джерел тощо — за наявності) (звичайний шрифт), e-mail (correspondence). Завершує реферат довідка про автора: ім’я, по батькові (ініціал), прізвище, науковий ступінь, звання, посада (для аспірантів — спеціальність), кафедра, навчальний заклад / установа (звичайний шрифт); коло наукових інтересів (звичайний шрифт).

Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова «referat», між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_referat.doc. ЗРАЗОК:

QUALIFYING AND CLASSIFYING SINGS OF BILINGUALISM: ASPECTS, TYPES, METHODS

Anatoliy Zahnitko

Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics, Donetsk National University, Donetsk, Donetsk region, Ukraine

Abstract

Relevance

The research of bilingualism is an actual problem of modern linguistics because of active promotion of its exhibitions that are not equable and increase in the burden of functional in various sectors of society, as well as the formation of planes active / passive bilingualism with different spectral distributions in frames nationality, particular social groups. Generalization of conceptual and terminological developments in bilingualism allows to develop the models that apply their application.

Purpose

The purpose of the analysis is to establish qualifying and classifying features of the bilingualism with classifications of aspects of the bilingualism study.

Tasks

The purpose raises the following tasks: 1) determination of characteristic bilingual signs; 2) disclosure of the correlation matrix and guest languages in bilingualism; 3) the clarification of aspects of studying of the bilingualism; 4) establishment of basic types of bilingualism; 5) description of methods, techniques and methods of the study of bilingualism.

Conclusion

The theory of bilingualism including bilingual studies is generally replenished with new methods, techniques and research methods of bilingual situations, bilingual skills in statics and dynamics. The analysis of language patterns of study requires methods that are considered as switching codes and so on.

Perspective

The problem of bilingualism, its theoretical understanding and practical expression requires the coverage of different aspects and establishing of spatial fillings of bilingualism with its active and passive discover that determine the future research.

Annotation

Qualifying features of bilingualism are considered. Correlation of bilingualism with monolingualism, multilingualism, and diglossia are disclosed. The main methods and techniques for the study of bilingualism to the definition of the basic models of the relation between matrix and guest languages are analyzed.

Keywords: bilingualism, language, multilingualism, diglossia, sociolinguistic portrait, comparative method, method of errors, introspective methods.

References

Бодуэн дэ Куртенэ 2004: Бодуэн дэ Куртенэ, И.А. Введение в языковедение [Текст] / И. А. Бодуэн де Куртенэ. — [6-е изд.]. — М. : УРСС, 2004. — 222 с.

Дешериев 1983: Дешериев, Ю.Д. Социолингвистические проблемы функционирования системы массовой коммуникации в СССР [Текст] / Ю. Д. Дешериев // Язык в развитом социалистическом обществе. — М. : Наука, 1983. — 256 c.

Жлуктенко 1974: Жлуктенко, Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия [Текст] / Ю. А. Жлуктенко. — К. : Вища шк., 1974. — 176 с.

Загнітко 2007: Загнітко, А. Сучасні лінгвістичні теорії : монографія [Текст]. — Вид. 2-ге, випр. і доп. / А. Загнітко. — Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. — 219 с.

Мова і мовознавство 2007: Мова і мовознавство в духовному житті суспільства : монографія [Текст]. — К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. — 352 с.

Серебренников 1970: Серебренников, Б.А. Общее языкознание : Формы существования, функции, история языка [Текст] / [отв. ред. Б. А. Серебренников]. — М. : Наука, 1970. — 597 с.

Швейцер 1976: Швейцер, А.Д. Современная социолингвистика : Теория, проблемы, методы [Текст] / А. Д. Швейцер. — М. : Наука, 1976. — 175 с.

Dixon 1977: Dixon, R.M.W. The Rise and Fall of Languages [Text] / R. M. W. Dixon. — Cambridge : Cambridge University Oress, 1977. — 296 pp.

Correspondence: [email protected]

Vitae

Anatoliy P. Zahnitko is Doctor of Philology, Professor, corresponding member of NAS of Ukraine, Head of Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics in Donetsk National University. His areas of research interests include functional linguistics, cognitive linguistics, comparative linguistics, categorical linguistics, lexicographic linguistics, and text linguistics.

В окремому файлі у форматі *.doc подаються відомості про автора АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, звання (для аспірантів — спеціальність), місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail, коло наукових зацікавлень. Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова «vidomosti», між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc

Необхідно також подати роздрук з відомостями про автора (окрема сторінка).

Матеріали обов’язково супроводжуються РЕЦЕНЗІЄЮ доктора філологічних наук.

Статті підлягають додатковому подвійному сліпому рецензуванню експертами з відповідного напрямку щодо відповідності вимогам перекладу, структурно-змістового і технічного оформлення, а також вимогам до статей у МНБД. Стаття може бути повернута авторові на доопрацювання або для подальшої роботи із цим матеріалом. У такому випадку рукопис авторові не повертається.

Редакційна група залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають міжнародним стандартам до публікацій у наукових періодичних виданнях, зареєстрованих у МНБД.

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, до друку не приймаються.

Додаткова інформація доступна на офіційному сайті «Лінгвістичних студій» (http://www.linguisticstudies.org/) у розділі «News», а також на сайті кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету: http://www.pldonnu.pp.ua/ і на сайті філологічного факультету ДонНУ: http://phil.donnu.edu.ua/.

Оргкомітет не несе відповідальності за інформацію, розміщену на інших інтернет-ресурсах.